EDIT TRANSLATION
Language: Vietnamese
Regions: All regions
English Vietnamese
Stopped
нтв 41
Dừng lại 21
+
Paused
Tạm dừng 8
+
Playing
Chơi tiếp -2
+
Buffering
Đệm 9
+
Waiting
Waiting 6
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 20
+
Error
Lỗi 12
+
Reconnecting
kết nối lại 13
+
Ready
sẵn sàng 4
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 16
+
Visit %s on the web
Tới trang 13
+
New version out
Phiên bản mới nhất 6
+
Developed by
Phát triển bởi 12
+
Translated by
Dịch bởi -2
+
Search for updates
Tìm kiếm bản mới 15
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 6
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 5
+
No updates available.
Không có bản cập nhật 8
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 5
+
Error! Try again later.
Lỗi ! Thử lại sau -6
+
Add new channel
Thêm kênh -13
+
All channels
Tất cả các kênh 2
+
Radio Channels +
TV channels
Kênh TV 10
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 7
+
Download now
Tải về ngay 2
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 9
+
Settings
Cài đặt 20
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 5
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 4
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 0
+
Play
Chơi -5
+
Stop
Dừng 12
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
нтв 41
Dừng lại 21
+
oldies +
5
Kênh TV 10
+
bobar
нтв 41
Dừng lại 21
+
Paused
Tạm dừng 8
+
Playing
Chơi tiếp -2
+
Buffering
Đệm 9
+
Waiting
Waiting 6
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 20
+
Error
Lỗi 12
+
Reconnecting
kết nối lại 13
+
Ready
sẵn sàng 4
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 16
+
Visit %s on the web
Tới trang 13
+
New version out
Phiên bản mới nhất 6
+
Developed by
Phát triển bởi 12
+
Translated by
Dịch bởi -2
+
Search for update
Tìm kiếm bản mới 15
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 6
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 5
+
No updates available
Không có bản cập nhật 8
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 5
+
Error! Try again later
Lỗi ! Thử lại sau -6
+
Add new channel
Thêm kênh -13
+
All channels
Tất cả các kênh 2
+
oldies +
5
Kênh TV 10
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 7
+
Download now
Tải về ngay 2
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 9
+
Settings
Cài đặt 20
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 5
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 4
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 0
+
Play
Chơi -5
+
Stop
Dừng 12
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Tất cả các kênh 2
+
Your name: Your e-mail: