EDIT TRANSLATION
Language: Vietnamese
Regions: All regions
English Vietnamese
Stopped
нтв 70
Dừng lại 7
+
Paused
Tạm dừng 26
+
Playing
Chơi tiếp -12
+
Buffering
Đệm 14
+
Waiting
Waiting 16
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 21
+
Error
Lỗi 13
+
Reconnecting
kết nối lại 28
+
Ready
sẵn sàng 13
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 11
+
Visit %s on the web
Tới trang 17
+
New version out
Phiên bản mới nhất 2
+
Developed by
Phát triển bởi 12
+
Translated by
Dịch bởi -16
+
Search for updates
Tìm kiếm bản mới 35
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 7
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 6
+
No updates available.
Không có bản cập nhật -9
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 29
+
Error! Try again later.
Lỗi ! Thử lại sau -5
+
Add new channel
Thêm kênh -5
+
All channels
Tất cả các kênh 5
+
Radio Channels +
TV channels
Kênh TV 11
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 9
+
Download now
Tải về ngay 8
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 17
+
Settings
Cài đặt 20
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 12
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 11
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 0
+
Play
Chơi -18
+
Stop
Dừng 22
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
нтв 70
Dừng lại 7
+
oldies +
5
Kênh TV 11
+
bobar
нтв 70
Dừng lại 7
+
Paused
Tạm dừng 26
+
Playing
Chơi tiếp -12
+
Buffering
Đệm 14
+
Waiting
Waiting 16
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 21
+
Error
Lỗi 13
+
Reconnecting
kết nối lại 28
+
Ready
sẵn sàng 13
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 11
+
Visit %s on the web
Tới trang 17
+
New version out
Phiên bản mới nhất 2
+
Developed by
Phát triển bởi 12
+
Translated by
Dịch bởi -16
+
Search for update
Tìm kiếm bản mới 35
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 7
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 6
+
No updates available
Không có bản cập nhật -9
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 29
+
Error! Try again later
Lỗi ! Thử lại sau -5
+
Add new channel
Thêm kênh -5
+
All channels
Tất cả các kênh 5
+
oldies +
5
Kênh TV 11
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 9
+
Download now
Tải về ngay 8
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 17
+
Settings
Cài đặt 20
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 12
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 11
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 0
+
Play
Chơi -18
+
Stop
Dừng 22
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Tất cả các kênh 5
+
Your name: Your e-mail: