EDIT TRANSLATION
Language: Vietnamese
Regions: All regions
English Vietnamese
Stopped
нтв 46
Dừng lại 19
+
Paused
Tạm dừng 11
+
Playing
Chơi tiếp -5
+
Buffering
Đệm 10
+
Waiting
Waiting 5
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 15
+
Error
Lỗi 11
+
Reconnecting
kết nối lại 18
+
Ready
sẵn sàng 5
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 15
+
Visit %s on the web
Tới trang 12
+
New version out
Phiên bản mới nhất 5
+
Developed by
Phát triển bởi 13
+
Translated by
Dịch bởi -5
+
Search for updates
Tìm kiếm bản mới 15
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 7
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 7
+
No updates available.
Không có bản cập nhật 4
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 7
+
Error! Try again later.
Lỗi ! Thử lại sau -5
+
Add new channel
Thêm kênh -14
+
All channels
Tất cả các kênh 4
+
Radio Channels +
TV channels
Kênh TV 10
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 8
+
Download now
Tải về ngay 3
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 8
+
Settings
Cài đặt 18
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 6
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 5
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 1
+
Play
Chơi -7
+
Stop
Dừng 15
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
нтв 46
Dừng lại 19
+
oldies +
5
Kênh TV 10
+
bobar
нтв 46
Dừng lại 19
+
Paused
Tạm dừng 11
+
Playing
Chơi tiếp -5
+
Buffering
Đệm 10
+
Waiting
Waiting 5
+
End of stream +
Connecting
Kết nối 15
+
Error
Lỗi 11
+
Reconnecting
kết nối lại 18
+
Ready
sẵn sàng 5
+
Autoplay
Tự động bắt đầu 15
+
Visit %s on the web
Tới trang 12
+
New version out
Phiên bản mới nhất 5
+
Developed by
Phát triển bởi 13
+
Translated by
Dịch bởi -5
+
Search for update
Tìm kiếm bản mới 15
+
Checking for updates...
Kiểm tra bản mới 7
+
Updating channels list...
Cập nhật danh sách các kênh 7
+
No updates available
Không có bản cập nhật 4
+
Channel list updated!
Danh sách các kênh cập nhật 7
+
Error! Try again later
Lỗi ! Thử lại sau -5
+
Add new channel
Thêm kênh -14
+
All channels
Tất cả các kênh 4
+
oldies +
5
Kênh TV 10
+
New update available!
cập nhật mới có sẵn 8
+
Download now
Tải về ngay 3
+
Continue to the channel list
Tiếp tục danh sách kênh 8
+
Settings
Cài đặt 18
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams
Cho phép chơi nhạc cửa sổ cho âm thanh 6
+
Autoplay last channel on startup
Tự động play các kênh nhạc cuối khi khởi động 5
+
Use Windowless video rendering +
Channels
Kênh 1
+
Play
Chơi -7
+
Stop
Dừng 15
+
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Tất cả các kênh 4
+
Your name: Your e-mail: